Inschrijven

Om u in te schrijven als kandidaat, moet u de volgende gegevens invullen in uw profiel. Vul alstublieft zoveel mogelijk gegevens in. Dit stelt ons in staat u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Sollicitatie

Hartelijk bedankt voor uw sollicitatie. Nadat u zich heeft ingeschreven zullen wij uw gegevens naast de vacature, en binnen onze relaties kijken naar evt. andere passende vacatures. Het is daarom belangrijk dat u uw gegevens zo volledig mogelijk invult. Na inschrijving krijgt u een automatische bevestiging.
Vul uw correcte e-mailadres in, deze zal gebruikt worden als gebruikersnaam
Om u optimaal van dienst te zijn, ontvangen wij graag een toelichting. Wij zijn met name geïnteresseerd naar uw motivatie en wat u zoekt in een nieuwe functie. Bij voorbaat hartelijk dank!
Tot slot willen wij weten, op welke wijze u ons heeft gevonden
U kunt hier uw CV toevoegen (Word). Indien u uw CV in een ander format heeft, graag via separate mail sturen naar info@currentratio.nl
CurrentRatio financieel personeel neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken.
Op deze pagina staat het privacy reglement van CurrentRatio financieel personeel (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.
CurrentRatio financieel personeel verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures (“Dienst”). CurrentRatio financieel personeel is gevestigd te Capelle aan den Ijssel aan de Hoofdweg 174
en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [XXXXXX]. De wijze van opslaan en het gebruik van je Persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer [XXXXXX].
1. Wie is CurrentRatio financieel personeel?
Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die CurrentRatio financieel personeel aanbiedt, moet je een persoonlijk profiel aanmaken. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel moet je een aantal Persoonsgegevens invullen.
2. Welke informatie wordt door CurrentRatio financieel personeel verzameld en verwerkt?
Nadat je deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel.
Automatisch gegenereerde informatie
CurrentRatio financieel personeel verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en "cookies". Voor zover CurrentRatio financieel personeel deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.
Ter uitvoering van de Dienst maakt CurrentRatio financieel personeel gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt CurrentRatio financieel personeel ze?
In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de help functie van je browser raadplegen.
Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Doeleinden
4. Voor welke doeleinden zal CurrentRatio financieel personeel gegevens over jou gebruiken?
CurrentRatio financieel personeel zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:
Om de Dienst aan je te verlenen;
Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van CurrentRatio financieel personeel;
Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
Om de Dienst aan te passen en te verbeteren.
CurrentRatio financieel personeel gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).
Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal CurrentRatio financieel personeel jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). CurrentRatio financieel personeel kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en/of voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan CurrentRatio financieel personeel jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
CurrentRatio financieel personeel zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
5. Op welke wijze beschermt [Klantnaam] jouw Persoonsgegevens?
CurrentRatio financieel personeel vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
CurrentRatio financieel personeel zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
CurrentRatio financieel personeel zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurd een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jouw en CurrentRatio financieel personeel, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jouw en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geef je actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.
6. Doorgifte buiten de EU
Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van CurrentRatio financieel personeel worden overgedragen aan een derde partij of dat CurrentRatio financieel personeel fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.
7. Overdracht onderneming
Je kunt te allen tijde (de verwerking van) jouw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. Je zult daarvoor in moeten loggen op je eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.
8. Inzage in en corrigeren van jouw Gegevens
Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in je profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan je je vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot CurrentRatio financieel personeel wenden met het verzoek je mede te delen of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. CurrentRatio financieel personeel deelt je schriftelijk binnen vier weken mee of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan je CurrentRatio financieel personeel verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. CurrentRatio financieel personeel deelt je binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.
Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.
Wanneer je niet langer of juist wel informatie van CurrentRatio financieel personeel of van derden wenst te ontvangen, kan je jouw voorkeuren wijzigen door in te loggen op je profiel en je instellingen wijzigen.
Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website www.currentratio.nl zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. CurrentRatio financieel personeel accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.
9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van John Cradock Werving en Selectie?
CurrentRatio financieel personeel is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag je geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat CurrentRatio financieel personeel er van uit dat je inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.
10. Mogen minderjarigen gebruik maken van CurrentRatio financieel personeel?Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.
11. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Reglement dan kun je een e-mail sturen aan info@currentratio.nl .
Ja
Copyright © 2022 Currentratio Sitemap Privacy Statement
Currentratio gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.